LIDMAATSCHAP / CONTRIBUTIE

LIDMAATSCHAP

Het verenigings- en contributiejaar van PC Doetinchem loopt van 1 januari t/m 31 december.

PC Doetinchem is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Leden van PC Doetinchem zijn automatisch lid van de NJBB.

Bij tussentijdse toetreding als lid wordt een gedeelte van de contributie in rekening gebracht.

Het lidmaatschap wordt, behoudens opzegging, ieder jaar verlengd. 

De contributie moet uiterlijk op 31 januari van dat contributiejaar betaald zijn. 

Op verzoek kan in termijnen worden betaald. 

De laatste termijn moet betaald zijn op 1 december van dat jaar. 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient uiterlijk voor 1 december te geschieden middels een schriftelijke of digitale mededeling aan de ledenadministratie van de vereniging, 

zulks mede in verband met het lidmaatschap van de Bond dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend.

Als lid heb je 4x per week toegang tot ons boulodrome om te komen spelen.

Daarnaast kun je meedoen aan toernooien, competities en overige activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.

Alle leden krijgen regelmatig ons clubblad 'het Boule-tin' en 4x per jaar het bondsblad 'Pétanque'.

Licentiekeuze en kosten.
Elke speler dient te beschikken over een licentie. Daarmee kan worden deelgenomen aan alle competities en toernooien die georganiseerd worden door de NJBB of andere verenigingen. 

CONTRIBUTIE

De contributie bestaat uit 2 delen:

- Verenigingscontributie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

- Afdracht NJBB (voor o.a. licentie, bondsblad en WA- en ongevallenverzekering. Dit bedrag varieert regelmatig).

Bedrag: €135.-, inclusief licentiekosten

2e gezinslid: €130.-

2e lidmaatschap (lid is al licentiehouder bij andere vereniging): €115.- 

De contributie dient uiterlijk eind januari van het lopende jaar te zijn voldaan.

Rekeningnummer: NL84 RABO 0135489598, t.n.v. Pétanqueclub Doetinchem.

Begunstiger

Niet actief lid en toch de vereniging willen steunen? Word begunstiger!

De bijdrage voor begunstigers bedraagt  60.00 per jaar.

Terug naar activiteiten